TAO pályázat 2013Országos fociprogramban vesz részt a város

2005. május 20. 14:51:27  nyomtatási kép
A tehetségkutatás mellett készül a mûfüves pálya is a Bozsik-program keretében.

Képességfelmérõ, tehetségkutató és -gondozó, -válogató elképzeléseket tû­zött ki célul a Bozsik-program. Két tõke­erõs cég az OTP és a MOL is felzárkó­zott az ügy mögé. Az országot alköz­pontokra osztott felmérés tavaly októ­berben indult, melynek részeként má­jus 8-án városunkban is nagyszabású fut­ballrendezvényt tartottak 120 gyermek részvételével.


A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdemé­nyezése új kísérletet jelenthet a jövõépítés­ben. A körmendi alközpont mellett, szombat­helyi, szentgotthárdi, sárvári és celldömölki alközpontok vannak a megyében. Ez továb­bi felosztása három kiskörzetet és tíz egye­sületet foglal magában: a körmendit (Kör­mend FC és a Kék Sünik) Egyházasrádóc és Alsóberki, a nádasdit (Nádasd, Vasalja, Csákánydoroszló), illetve a vasvárit (Vasvár, Püspökmolnári, Gersekarát). El lehet-e elég korán kezdeni a tehetséggondozást? Igen,
mert 7-11 éves kor közti srácok vesznek részt a munkában. Innen megyei seregszemlére visz az út (most Szentgotthárdon), amelyet regionális (Gyõr) követ Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye
csapataival. Az 550 millió forintos pro­jektbõl a szerve­zésre, az útikölt­ségre és a bírókra kapnak pénzt az egyesületek. A szakképzett edzõk bérezését is ebbõl a keretbõl finanszí­rozzák. Kutasi Ti­bor a körmendi al­központ vezetõje elmondta, hogy a program­hoz kapcsolódik a tervezett mûfüves pálya is. A megyében Körmend mellett Celldömölkön hoznak létre hasonló létesítményt. Tavaly õsszel az idõjárás hiúsította meg a kivitele­zést, de most május végére számítanak az átadásra. Az aljzatmunkálatok jól haladnak, a világítás és a kerítésépítés még hátra van. A kb. 50 millió forintos költségvetésû mûfüves pálya önrészét, 30 százalékot a helyi önkor­mányzat biztosít­ja, ebben a te­lek, a társadalmi munka is benne foglaltatik. A szakma tehát megmozdult, a tehetségek fel­kutatása tart, hi­szen már most látható kinek vannak kimagas­lóan jó adottsá­gai a cselezéshez, a pontrúgáshoz, vagy ép­pen ki való hálóõrnek.
A sok sebbõl vérzõ magyar labdarúgásban elkezdõdött valami, csak aztán el ne rontsák idejekorán az ügyes gyerekeket.

Kéki