EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY,

amely létrejött az egyesületi tagok között, akik önkéntes elhatározásukkal az egyesület jelen alapszabályát elfogadták, az egyesület ügyintézői és képviselői szerveit megválasztották az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

 

I. Általános rendelkezések

 

1.    Az egyesület neve: Kék Sünik Utánpótlás Labdarúgó Club Körmend

       Az egyesület rövidített neve: Kék Sünik ULC Körmend

       Az egyesület jellege: Sportegyesület

       Színei: kék-fehér-bordó

       Zászlója: kék-fehér-bordó sávos, Kék Sünik ULC  Körmend felirattal

       Jelvénye: Kék-fehér-bordó sávos, Körmend felirattal

       Alapítás éve: 2000.

 

2.    A sportegyesület működési területe: Körmend város és térsége

       A sportegyesület bázisszerve:

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend

 

3.    Az egyesület székhelye: KÖRMEND

       Az egyesület levélcíme: Kék Sünik ULC Körmend, Kölcsey u.12.

       Telefon/fax: 94/594-398

 

4.    Az egyesület nyitott taglétszámú jogi személy.

 

II. Az egyesület célja

 

5.  A sportegyesület legfontosabb feladata 6 éves kortól labdarúgás sportágban az utánpótlás nevelése, versenyzési lehetőség biztosítása. Egyben minden olyan feltétel, lehetőség megteremtése, amely segíti a gyerekeket e sportágban fejlődésükben. Legyen az felszerelés, utaztatás stb.

Célja testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. A szervezet demokratikus úton biztosítja önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

A sportegyesület gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisaival, illetve működési területének állami, társadalmi és egyéb szerveivel.

A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.

Az egyesület céljának tekinti Körmend város, az anyagi támogatást biztosító szervek, egyesületek, vállalkozók és vállalatok hírnevének megalapozását, öregbítését Magyarországon és külföldön egyaránt.

 

III. Az egyesület szervezete

 

6. Az egyesület tagjai:

       a) Rendes tag

       b) Pártoló tag

       c) Tiszteletbeli tagok

Az egyesület tagja lehet minden belföldi természetes és jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek tekinti, az egyes tagfajtákra vonatkozó előírt speciális rendelkezéseknek megfelel, valamint a belépési nyilatkozatot aláírja.

a) Rendes tag lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület munkájában aktívan közreműködik, sportolóként vagy vezetőként az egyesület munkájában rendszeresen részt vesz, és a tagsági díjat megfizeti.

b) Pártoló tag lehet minden olyan természetes- és jogi személy, aki az egyesület munkáját anyagilag vagy erkölcsileg támogatja, és az egyesület céljaival egyetért.

c) Tiszteletbeli tag lehet az a magánszemély, aki kimagasló tevékenységével az egyesület, illetve annak egyes szakosztályának fejlődését és népszerűsítését elősegítette és támogatta.

 

7. A sportegyesületi tagság  az egyesületbe való önkéntes belépéssel keletkezik.

    Az egyesületi tagság megszűnik:

       - a tag önkéntes elhatározásával

       - a tagdíj, illetőleg az anyagi támogatás vállalt mértékének 6 hónapon
         túli nem fizetésével

       - az egyesületből való kizárással    

       - a tag halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével

Kiskorú állampolgár is felvehető tagként a sportegyesületbe.

A sportegyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.

 

8. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:

    a) Az egyesület rendes tagjainak jogai:

        - Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.

        - Választhat és választható az egyesület szerveibe

        - Részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában

        - Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
          egyesületet érintő  minden kérdésben

        - Ajánlásokat tehet az egyesület szerveinek az egyesület
          tevékenységét érintő  kérdések megtárgyalására

        - Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amire az
          egyesület elnöksége 30 napon belül köteles választ adni

        - Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait

        - Jogosult az egyesületi tagok részére biztosított kedvezmények
          igénybevételére.

 

    b) Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

        - Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott
          előírásoknak 

        - A tagsági díj, illetőleg a tag által vállalt egyéb vagyoni hozzájárulás
          megfizetése

        - Az egyesület vagyonának megóvása

        - Az egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtása

        - Az egyesület céljainak és munkájának népszerűsítése.

 

    c) A pártoló tagok jogai:

        - Javaslatokat tehet az egyesület működésével, annak
          tevékenységével kapcsolatban

        - Javaslatokat tehet az egyesületet, valamint annak szerveit,
          illetőleg tevékenységét érintő kérdések megtárgyalására

        - Személyesen részt vehet az egyesület munkájában

 

    d) Az egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:

        - Az egyesület alapszabályának, szabályzatainak,
          határozatainak megtartása

        - Az egyes szakosztályoknak, az egyesületnek, az egyesület
          céljainak és tevékenységének népszerűsítése

        - A pártoló tag által vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése

 

    e) A tiszteletbeli tagok jogai:

        - Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén

        - Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint
          annak szerveinek működésével kapcsolatban

        - Javaslatokat tehet az egyesületet, annak szerveit, illetőleg az
          egyes szakosztályokat érintő kérdések megtárgyalására és az
          egyesület működésével kapcsolatban

        - Személyesen részt vehet az egyesület munkájában

 

    f) A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:

        - Az egyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint az
          egyesület határozatainak megtartása

        - Az egyesület céljainak és a  sportágnak népszerűsítése

 

9. A tagdíjfizetési kötelezettség:

Az egyesületi tagok által fizetendő tagdíj mértékét az egyesület elnöksége jogosult meghatározni minden év elején.

 

10. A tagdíjfizetési kötelezettség

Az egyesületi tagok által fizetendő tagdíj mértékét az egyesület elnöksége jogosult meghatározni minden év elején.

A kiskorúak tagdíja a mindenkori éves tagdíj 25%-a.

 

11. Az egyesület közgyűlése:

A közgyűlés az egyesület rendes tagjainak összességéből áll, és az egyesület legfőbb szerve. Az egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni,

Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha ezt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok 1/3-a - az ok és cél megjelölésével - ezt kívánja.

       A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

       - az alapszabály megállapítása és módosítása

       - középtávú tervek jóváhagyása

       - az elnökség beszámolójának megvitatása, elfogadása

       - az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén
         feloszlásának kimondása

       - az elnökség megválasztása és felmentése

       - a tagság megszüntetésére, tiszteletbeli tagi cím adományozása
         és ennek visszavonása

       - az egyesület elnökének megválasztása

       - az egyesület általános tevékenységi programjának, elvi
         állásfoglalásainak és javaslatainak megtárgyalása és
         elfogadása, illetőleg az elnökség ilyen jellegű előterjesztéseinek
         jóváhagyása

       - a számvizsgáló bizottság és annak elnökének 2 évre történő
         megválasztása

 

A közgyűlés határozatképessége:

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fő jelen van, ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ebben az esetben a megismételt közgyűlést 8 - 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 1 hónappal korábban meg kell állapítani, és annak helyéről és időpontjáról, valamint tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazatra jogosultakat írásban értesíteni kell, a közgyűlés előtt legalább 15 nappal. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és idejéről értesíteni kell a sajtó útján vagy más megfelelő módon.

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. A közgyűlés levezető elnökét a közgyűlés választja. A közgyűlés nyílt szavazással választja meg az egyesület tisztségviselőjét és az elnökségi tagjait. Titkos szavazást kell elrendelni akkor is, ha ezt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzottak lényegét, a megtett észrevételeket és javaslatokat, valamint a közgyűlés által hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a közgyűlés kezdetén megválasztott két személy hitelesíti.

 

Az egyesület elnöksége

Az egyesület tevékenységének operatív irányítását a közgyűlések közötti időben az egyesület elnöksége látja el. Az elnökség ÖT tagból álló testület, mely az egyesület elnökéből és a közgyűlés által választott további NÉGY tagból áll.

Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének szavazata dönt.

 

       Az elnökség feladatai:

       - az egyesület közgyűlésének összehívása

       - az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének
         biztosítása

       - a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése és
         szervezése

       - az egyesület fejlesztési programjának kidolgozása

       - az egyesület fegyelmi szabályzatainak megállapítása és módosítása

       - tagfelvételi kérelmek elbírálása

       - az egyesület vagyonával való gazdálkodásról, az éves költségvetés
         végrehajtásáról szóló beszámoló megállapítása, illetőleg ennek a
         közgyűlés elé terjesztése

       - az egyesület külső kapcsolatainak szervezése és bonyolítása

       - a szakosztályok beszámoltatása

Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.

Az elnökség tagjait a közgyűlés 2 évre választja.

Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

12. Az egyesület tisztségviselői:

 

       I. Az egyesület elnöke 

         - vezeti és szervezi az elnökség munkáját, teljes jogkörrel
           képviseli az egyesületet

         - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben

         - összehívja az elnökség üléseit, és levezeti azokat

         - aláírási és utalványozási jogokat gyakorol

         - az alapszabály és az egyéb szabályzatok előírásainak, valamint
           a közgyűlési- és elnökségi határozatok végrehajtásának
           irányítása és ellenőrzése

         - az egyesület testületi munkájának figyelemmel kísérése és
           ellenőrzése

         - a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről

         - kapcsolattartás a hasonló tevékenységet végző szervezetekkel

         - mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály,
           az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a
           hatáskörébe utal

         - munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület alkalmazottai felett

         - képviseleti jogkörét - az ügyek meghatározott körében -
           az egyesület dolgozóira, tisztségviselőire vagy az elnökség
           tagjaira, illetőleg más személyre átruházhatja.

 

       II. Az alelnök - ügyintéző

         - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben

         - az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az alapfeladatain
           túli jogköröket az elnökség utasításai szerint gyakorolja

         - az egyesület testületi munkájának figyelemmel kísérése és
           ellenőrzése

         - kapcsolattartás a hasonló tevékenységet végző szervezetekkel

         - mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály,
           az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a
           hatáskörébe utal

 

       III. A gazdasági munkatárs feladatai

         - az elnökkel és a szakosztályvezetővel együttesen gyakorolja
           az utalványozási jogot               

         - szervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület gazdálkodását,
           pénzeszközeinek tervszerű, az ésszerű gazdálkodás
           követelményeinek megfelelően történő felhasználását

         - a tagdíjaknak és az egyesület számlájára érkező
           támogatásoknak a vezetését, nyilvántartását és könyvelését

         - rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, illetőleg az elnököt az
           egyesület anyagi helyzetéről.

       

       IV. Szakosztályvezető

         - véleményezi, javaslattevő jogkörrel képviseli a szakosztályt
           az elnökségi ülésen,

         - véleményezi és szervezi a szakosztály munkáját,

         - intézkedik és dönt a közgyűlés, az elnökség, az elnök által a
           hatáskörébe utalt ügyekben

         - a szakosztályi szakmai munkát befolyásoló személyi döntéseknél
           (szakosztályszintű vezető kinevezése, játékosok igazolása-,
           munkaszerződése, stb.) az elnökkel a szakosztály egészét
           befolyásoló gazdasági ügyekben az elnökkel, a gazdasági
           munkatárssal együtt gyakorolja az aláírási és az utalványozási
           jogait,

        - az elnökség által meghatározott anyagi keretek között a
          gazdasági munkatárssal együtt gyakorolja az utalványozási
          jogkörét

 

IV. Vegyes rendelkezések

 

   13. Az egyesület megszűnése

        - feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával

        - más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel

        - feloszlatással

        - megszűnésének megállapításával

 Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesület elnöksége rendelkezik.

 

   14. Az egyesület jogképessége:    Az egyesület jogi személy.

 

   15. Az egyesület anyagi eszközei és gazdálkodása

         Az egyesület bevételei:

        - a tagok által fizetett tagdíj, illetőleg egyéb pénzügyi támogatás

        - állami, társadalmi, gazdasági és egyéb szervek által nyújtott
          támogatás

        - az egyesület által szervezett és bonyolított rendezvények során
          keletkezett bevételek

        - az egyesület vállalkozásai által képződött bevételek

        - egyebek

Az egyesület éves költségvetés alapján - az egyesületre vonatkozó hatályos jogszabályi és pénzügyi előírásokban rögzítettek szerint - gazdálkodik, azzal, hogy az egyesület vállalkozási tevékenységet is végezhet a jogszabályi előírások keretei között az egyesület céljához szorosan tapadóan.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az általuk fizetett tagdíj és egyéb anyagi támogatás megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Jelen egyesület a Vas Megyei Bíróság által végrehajtott nyilvántartásba vétellel válik teljes hatállyal jogi személlyé.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az 1989. évi II. törvény.

 

Z Á R A D É K

 

Jelen alapszabályt a sportegyesület alakuló ülése fogadta el 2000. május 22-én Körmenden a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagy termében .

 

Módosítás

Az egyesületi alapszabály II. főrész, Az egyesület célja címszó, 5 pont 3 bekezdését (2. oldal lap teteje) az egyesület közgyűlése a 2003. november 18-án tartott közgyűlésén egyhangú szavazással, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül, módosította.

 

Körmend, 2000. május 20.                                                                            

                                        Kutasi Tibor 
                                       elnök